Entrepreneurship Knowledge :: Публична покана № 2 / 27.08.2014

 

Публична покана за избор на изпълнител съгл. чл. 8 от ПМС 118/2014 г. с предмет: „Организиране на събития по проект BG051PO001-7.0.07-0028-C0001, “Знания за предприемачество”

 

Изтегли Документация за кандидастване

 

Срок за подаване на офертите: 03.09.2014 г. (17:00 ч.)