Entrepreneurship Knowledge :: Публична покана

Процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет  "Логистика на посещения в Италия и организиране на събития по проект BG051PO001-7.0.07-0028-C001 Знания за предприемачество".

 

Изтеглете документацията за кандидатване  оттук.

Поканата е валидна до 02.08.2013 г. (вкл.).