Entrepreneurship Knowledge :: Дейности

Project activities:

 

1. Organisation and project management

2. Information and publicity

3. Development of a guide with useful information about launching business in Bulgaria

4. Conduction of trainings in Italy – for 10 to be entrepreneurs from Bulgaria on launching business and for 10 new entrepreneurs on business development

Download presenations from 'Training for 10 to be entrepreneurs from Bulgaria on launching business'

Download presentations from 'Training for 10 new entrepreneurs on business development'

5. Organisation of a workshop for to-be and new entrepreneurs on conditions and requirements for launching business in Bulgaria

Download Presentations:

6. Development of a booklet with materials on business launching and business development (on the basis of Activity 4)

7. Development of a web platform for to be and new entrepreneurs

8. Training of a team from BEF on performing services of a New Entrepreneurship Information Desk

9. Training of to-be and new entrepreneurs on use of the platform

10. Organisation of a closing conference for the presentation of project results

 

Дейности по проекта:

 

1. Организация и управление на проекта

2. Публичност и информация

3. Разработване на Наръчник за стартиране на бизнес в България

4. Провеждане на обучения в Италия - за 10 бъдещи предприемачи от България за стартиране на бизнес и за 10 новостартирали предприемачи за развитие на бизнес

Изтеглете презентациите от "Обучение за 10 бъдещи предприемачи от България за стартиране на бизнес"

Изтеглете презентациите от "Обучение за 10 новостартирали предприемачи за развитие на бизнес"

5. Организиране на работен семинар за бъдещи  и новостартирали предприемачи за запознаване с условията и изискванията за стартиране на бизнес в България

Изтеглете презентациите:

6. Разработване на Сборник с подготвителни материали за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес

7. Създаване на информационна уеб платформа за бъдещи и новостартирали предприемачи

8. Подготовка на екип от БИФ за поддържане на информационно бюро за нови предприемачи

9. Обучителен семинар за бъдещи  и новостартирали предприемачи за работа с уеб платформата

10. Организиране на заключителна  конференция за представяне на постигнатите по проекта резултати