Ready for business start :: Публична покана 1

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: „Логистика и експертиза на пет еднодневни събития в пет града в България

Проект: № BG05M9OP001-1.023-0029 „Готови за бизнес старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2017

Срок за подаване на оферти: 27.09.2018 г, 23:59 ч.

 

Документация - прикачен файл