Entrepreneurship Knowledge

Заглавие на проекта: Знания за предприемачество

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, по схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07.

Период на изпълнение: 18 месеца (23.04.2013 – 23.10 2014 г.)

Състав на партньорството:

Водещ партньор: Български икономически форум

Партньор: Фондация "Център за производителност Венето"-Италия

Общата цел на настоящия проект е да създаде условия партньорите, целевата група по проекта и заинтересованите страни да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите заетост, обучение и учене през целия живот и добро управление на проекти.

Специфични цели:

 • Да се насърчи стартирането на собствен бизнес в България чрез подобряването на информационната обезпеченост и знанията по предприемачество;
 • Да се използва италианския опит в обучения по предприемачество за подготовката на бъдещи и новостартирали предприемачи в България;
 • Да се създаде интерактивна информационна уеб платформа за предприемачи, управлявана с менторство от италианския партньор.

Целеви групи:

 • Бъдещи предприемачи, заети лица към момента на включване в проектните дейности, които имат намерение да стартират самостоятелен бизнес в България;
 • Новостартирали предприемачи, които са стартирали бизнес не по-рано от 3 (три) години преди датата на  включване в проектните дейности;
 • Заети лица във Водещия партньор БИФ.

Сред очакваните резултатите от проекта са:

 • наръчник за стартиране на бизнес в България;
 • сборник с подготвителни материали за стартиране и развитие на самостоятелен бизнес;
 • информационна уебплатформа за бъдещи и новостартирали предприемачи;
 • 10 бъдещи предприемачи преминали обучение в Италия за стартиране на бизнес ;
 • 10 новостарирали предприемачи преминали обучение в Италия за развитие на бизнеса;
 • 5 служителя от  екипа на БИФ преминали обучение за поддържане на информационно бюро за нови предприемачи;
 • 30 бъдещи  и новостартирали предприемачи в България преминали работен семинар за условията и изискванията за стартиране на бизнес в България;
 • 50 бъдещи и нови предприемачи преминали обучителен семинар за работа с уеб платформата;
 • 40 бъдещи и нови предприемачи, участвали в заключителна конференция

 

 

Project title: Entrepreneurship Knowledge

The project is implemented with the financial assistance of the Bulgarian Human Resources Development Operational Programme, co-financed by the European Social Fund of the European Union, Grant Scheme BG051PO001-7.0.07 - „Without Borders – Component 1”-Phase 2.

Period of implementation:  18 months (23.04.2013 – 23.10. 2014)

Composition of partnership:

Lead partner: Bulgaria Economic Forum

Partner: “Fondazione Centro Produttività Veneto” - Italy

The overall objective of the current project is to create the necessary conditions for the partners, the target groups and the stakeholders to benefit from the EQUAL experience, as well as to exchange ideas and plans for the best use of the financial assistance of the ESF in the field of  employment, education, lifelong learning and good project management.

The specific objectives of the project are:

 • to encourage the launching of own business in Bulgaria through improving of the information resources and the knowledge of entrepreneurship
 • to benefit from the Italian experience in trainings on entrepreneurship for preparing future and new entrepreneurs in Bulgaria
 • development of an interactive information web platform for entrepreneurs, managed under the mentoring of the Italian partner

 Target groups:

 • To-be entrepreneurs –employed people at the moment of their participation in the project activities who plan to start their own business in Bulgaria
 • New entrepreneurs having started their companies within a maximum of 3 years before the date of participation in the project activities
 • Employees of the Lead Partner BEF

Main outputs:

 • a guide with useful information about launching business in Bulgaria;
 • a booklet containing practical information materials for launching of new business and business development;
 • an interactive information web platform;
 • 10 to-be entrepreneurs trained in Italy on launching new business;
 • 10 new entrepreneurs trained in Italy on business development;
 • 5 BEF employees trained to perform services of a New Entrepreneurship Information Desk;
 • 30 to-be and new entrepreneurs participated in a seminar on conditions and requirements for launching business in Bulgaria;
 • 50 to-be and new entrepreneurs participated in a training seminar on how to use the web platformfor to-be and new entrepreneurs
 • 40 to-be and new entrepreneurs participated in a closing conference