Environmental Monitoring of Dragovishtitsa River

Заглавие на проекта: „ Екологичен мониторинг на река Драговищица"

Проектът  се финансира в рамките на Програмa BG03  в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Период на изпълнение:  03.07.2015 г.-30.06.2016 г.(12 месеца)

Бенефициент: Сдружение "Български икономически форум"

Общата цел на проекта е да се повиши осведомеността и образованието в областта на биоразнообразието и екосистемите, в това число осведомеността и образованието относно връзката между биологичното разнообразие и изменението на климата, икономическа оценка на екосистемите.

Специфична цел на проекта е да се обучават доброволци при събиране на екологични данни и въвеждането им в публичната част на обновената Национална информационната система за биологичното разнообразие.

Река Драговищица протича през Източна Сърбия и Западна България и е приток на река Струма. Река Драговищица е дълга 70 km (25 км в България и 45 км в Сърбия). Ще бъде направен екологичен монторинг на водата и билогичното разнообразие: параметрите на водата в реката ще бъдат измервани за период от 10 месеца. Целта е да се получи информация за влиянието на притоците на р. Драговищица върху нейното замърсяване. Ще бъде направено изследване, за да се съберат данни за състоянието на реката и ще се изготви база данни за сравнение за бъдещи изследвания

Целеви групи: проектът е насочен към населението на Западна България и Източна Сърбия, прибл. 60 000 човека

Сред очакваните резултатите от проекта са:

  1. Обучени доброволци за събиране на данни за околната среда
  2. Изработване, отпечатване и разпространение на брошура с резултатите от екологичния мониторинг, извършен в рамките на проекта
  3. Обобщаване на данните за екосистемата на река Драговищица, събиране на база данни за състоянието на водата, седимента, биоразнообразието и замърсяването по поречието на реката в нейната българска и сръбска части и влиянието й върху замърсяването на река Струма.

 

 *    *    * 

Project title: Environmental Monitoring of Dragovishtitsa River

 The project is financed under Programme BG03 in Bulgaria co-financed by the Financial Мechanism of the European Economic Area (EEA FM) 2009 - 2014

Implementation period:  03.07.2015 г. - 30.06.2016 г.(12 months)

Beneficiary: Bulgaria Economic Forum

Overall objective: to increase awareness of and education in biodiversity and ecosystem services, including awareness of and education in the link between biodiversity and climate change, economic valuation of ecosystems.

Specific objective: to train volunteers in collecting environmental data and entering it via the public part of the redesigned National biodiversity information system.

Dragovishtitsa River flows through East Serbia and West Bulgaria and is a feeder of Struma River. Dragovishtitsa River is 70 km long (25 km in Bulgaria and 45 km in Serbia). Environmental monitoring of the common water resourse and biodiversity will be executed: the water parameters of the river will be measured throughout a period of 10 months.

The aim of the project is to obtain information about the influence of the feeding streams on the pollution of the Dragovishtitsa River. A study will be performed along the length of the river in Bulgaria and Serbia. The research will be done in order to gather perennial data about the condition of the River and to prepare a database for comparison for future studies.

Target groups: Population of Western part of Bulgaria and Eastern part of Serbia, approx. 60 000 people.

Expected results:

  1. Trained volunteers in collecting environmental data
  2. Elaboration, printing and distribution of a brochure with the results of environmental monitoring performed under the project
  3. Summary of the data for the ecosystem of Dragovishtitsa river, collecting a database on the condition of water, sediment, biodiversity and pollution along the river in its Bulgarian and Serbian parts and its impact on the pollution of the Struma River.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програми BG02 и BG03 по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Български икономически форум и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата – Министерство на околната среда и водите.

http://www.BG03.moew.government.bg