Completed projects 

Име на проекта: BG05M9OP001-1.023-0029– „Готови за бизнес-старт“

Проектът се реализира по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-1.023 – “Подкрепа за предприемачество” с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз

 

Период на изпълнение: 16 месеца (15.08.2018 г. – 15.12.2019 г.)

 

Бюджет на проекта: 168 110,56 лв. (142 893,97 лв. финансиране от ЕС и 25 216,59 лв.  национално финансиране)

 

Основната цел на проектa е повишаване на подготовката и знанията за планиране, стартиране и ръководене на самостоятелна стопанска дейност у целевата група, състояща се от заети, безработни и неактивни лица, които желаят да стартират собствен бизнес. Целевата група обхваща общо 110 лица.


read more
 

Проект BG05M9OP001- 4.001- 0013„ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“

Проектът се реализира по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз

 

Общата цел на настоящия проект е трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в България чрез транснационално сътрудничество.

 

Период на изпълнение: 15 месеца (3.10.2017 г. – 31.12.2018 г.) 

 


read more
 

Project title: Heritage Training for Young Adults - HETYA

 

Financing programme:Erasmus + Programme

 

Implementation period:  01.09.2015 – 31.08.2018

 

Partnership:

 • Province of Livorno – Mediterranean Museum of Natural History (IT) – Lead Partner
 • Provincia di Livorno Sviluppo ltd (IT)
 • University of Florence – Dep. Sciences of Education (IT)
 • University College of Southeast Norway (NO)
 • Stiftelsen Jamtli (SE)
 • Bulgaria Economic Forum (BG) 

 

Project aims at developing alternative methods for learning by testing the capacity of museums as learning places, promoting active citizenship for young people and favoring the social inclusion of NEETs (young adults not in education, employment and training)

 

*****************

 

Име на проекта: Heritage Training for Young Adults - HETYA

 

Финансираща програма: Програма Еразъм +

 

Период на изпълнение:  01.09.2015 – 31.08.2018

 

Партньорство:

 

 • Провинция Ливорно - Средиземноморски природо-научен музей (Италия) - водещ партнор
 • Агенция за развитие на Провиция Ливорно (Италия)
 • Университет на Флоренция – Факултет Наука и образования (Италия)
 • Колеж на Югоиточна Норвегия (Норвегия)
 • Фондация Джамтли (Швеция)
 • Български икономически форум 

 

  

Проектът е насочен към разработване на алтернативни методи за учене чрез тестване на капацитета на музеи като учебни места, насърчаване на активното гражданство на младите хора и благоприятства социалното включване на младите хора, които не работят и не учат.

 


read more
 

Project title: Co-operating for Leadership in Tourism - CoLeadTourism

Financing programme: Erasmus + Programme

Implementation period: 16.11.2015 - 31.08.2017

Partnership: University of Malta (Lead partner) Bulgaria Economic Forum (BG), Cardiff Metropolitan University (UK), JLAG (UK), Caribsave Partnership (UK)

The scope of the project is to develop and test capacity building trainings and tools in order to train team of professionals and trainers with appropriate skills and expertise who can directly assist destinations and enterprises to support their strategies, plans and actions for their sustainable tourism growth.

* * *

Име на проекта: Сътрудничество за лидерство в туризма 

Източник на финансиране: Програма Еразъм +

Срок на изпълнение:  16.11.2015 - 31.08.2017

Партньорство: Университет на Малта (Водещ партньор), Български икономически форум (BG), Кардифски столичен университет (UK), JLAG (UK), Партньорство Caribsave (UK)

Обхвата на проекта е да се разработят и тестват обучения и инструменти за изграждане на капацитет с цел да се обучи група от професионалисти и обучители с подходящите знания и умения, които директно да подпомагат дестинациите и предприятията при реализирането на техните стратегии, планове и дейности за развитие на устойчив туризъм. 


read more
Заглавие на проекта: „ Екологичен мониторинг на река Драговищица"

Договор за БФП  Д-33-59/3.07.2015 г.

Проектът  се финансира в рамките на Програми BG02 и BG03  в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

 

Период на изпълнение:  03.07.2015 г.-30.06.2016 г.(12 месеца)

 

Бенефициент: Сдружение "Български икономически форум"

 

Общата цел на проекта е да се повиши осведомеността и образованието в областта на биоразнообразието и екосистемите, в това число осведомеността и образованието относно връзката между биологичното разнообразие и изменението на климата, икономическа оценка на екосистемите.

 

Специфична цел на проекта е да се обучават доброволци при събиране на екологични данни и въвеждането им в публичната част на обновената Национална информационната система за биологичното разнообразие.

 
 *    *    *

Project title: Environmental Monitoring of Dragovishtitsa River

Contract  Д-33-59/3.07.2015 

The project is financed under Programmes BG02 and BG03 in Bulgaria co-financed by the Financial Мechanism of the European Economic Area (EEA FM) 2009 - 2014

 

Implementation period:  03.07.2015 г. - 30.06.2016 г.(12 months)

 

Beneficiary: Bulgaria Economic Forum

 

Overall objective: to increase awareness of and education in biodiversity and ecosystem services, including awareness of and education in the link between biodiversity and climate change, economic valuation of ecosystems.

 

Specific objective: to train volunteers in collecting environmental data and entering it via the public part of the redesigned National biodiversity information system.

 


read more
Заглавие на проекта: "Италианският обучителен опит при създаване и маркетинг на туристически продукти", финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз, Договор № 2103-1-BG1-LEO03-08821.

 

Общата цел на проекта е да насърчи продължаващото обучение на професионалисти в областта на професионалното обучение от предприятия в сферите: туризъм, храни и напитки, туристически маркетинг и реклама от България и практическия обмен с организации от Италия чрез осигуряване на възможности за придобиване и трансфериране на знания и умения.

  * * *

Project title: „The Italian learning experience in the development and marketing of touristic products”, financed through the Lifelong Learning Programme of the European union, Contract № 2103-1-BG1-LEO03-08821.

 

The overall objective of the project is to promote the continuing training of professionals in the field of vocational training from companies in the sectors tourism, food and drinks, tourist marketing and advertising from Bulgaria and stimulate practical exchanges with organizations in Italy by providing opportunities for acquisition and transfer of knowledge and skills.


read more
Заглавие на проекта: Знания за предприемачество

Проектът се реализира с финансовата подкрепа на ОП „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, по схема „Без граници – Компонент 1 – Фаза 2”, бюджетна линия: BG051PO001-7.0.07.

Общата цел на настоящия проект е да създаде условия партньорите, целевата група по проекта и заинтересованите страни да ползват опита на EQUAL, както и да обменят идеи и планове за най-доброто използване на финансовата помощ на ЕСФ в областите заетост, обучение и учене през целия живот и добро управление на проекти.

 

Project title: Entrepreneurship Knowledge

The project is implemented with the financial assistance of the Bulgarian Human Resources Development Operational Programme, co-financed by the European Social Fund of the European Union, Grant Scheme BG051PO001-7.0.07 - „Without Borders – Component 1”-Phase 2.

The overall objective of the current project is to create the necessary conditions for the partners, the target groups and the stakeholders to benefit from the EQUAL experience, as well as to exchange ideas and plans for the best use of the financial assistance of the ESF in the field of  employment, education, lifelong learning and good project management.


read more
GYMNASIUM V is a project under program Erasmus for Young Entrepreneurs financed by the European Commission.  Erasmus for Young Entrepreneurs is a cross-border exchange programme which gives new entrepreneurs the chance to learn from experienced entrepreneurs running small businesses in other European Union countries. It operates with the help of the local contact pointsBulgaria Economic Forum is one of the contact points for Bulgaria as part of Gymnasium V project.


read more
Project title: BSCCIest, Establishment of a Bulgarian-Serbian Chamber of Commerce and Industry

 

The overall objective of the project is to stimulate the economic development of the Bulgarian-Serbian cross-border region. 

 


read more
AGRO-START - Transnational network for SME support in the animal breeding and horticulture sector

The Project is carried out within: South East Europe Transnational Cooperation Programme

Priority Axis: Facilitation of innovation and entrepreneurship

The main objective of the project is to increase the SMEs competitiveness and promote and facilitate and innovative entrepreneurship by giving answer to the need of a specific support Service for SMEs in the horticulture and animal breeding sector that adapts an integrated transnational approach.


read more
The overall objective of the project Transfer of innovative techniques on human resources development and management in small businesses is to create a platform facilitating the partners and the target groups under the project to use the EQUAL experience and to exchange ideas and plans for the most efficient use of ESF financing in the fields of employment and good management of projects and programmes.


read more
ADC objective is to go beyond the existing similar productive specialisation among companies in the Adriatic–Danubian area  and to strengthen the territorial marketing of the Adriatic – Danubian compound in the global economy by realizing more of its productive skills through the establishment of sectoral cluster networks, suitable to enhance the effective integration of the more competitive transnational value chains and to reduce regional disparities, also by fostering the attractiveness of the area for FDI. Furthermore, the aim of the project is to enhance the knowledge on the potential for cross-border cooperation and to promote it, granting greater visibility of the SMEs in the region.


read more
InvestNorthWest project aims to reduce the economic and social disparities within the North West Region of Bulgaria through increasing the level of foreign investments and improving the business climate.

The direct effect of the project is the capacity building – raise of the competence and skills of the local administration of the North West Region for attraction of investments and provision of IT services.


read more
The DATOURWAY project presents an outstanding example of transnational cooperation committed to the development of tourism along and on themiddle and south-eastern section of the Danube River, while paying particular attention to the protection and enhancement of the natural and cultural resources linked to this area of the great European waterway.


read more