Smart Rural Entrepreneurship :: Project Newsletter

SMARTRURAL Newsletter

 

 

The Center for Development of Pelagonija region (Project Partner 8) from Northern Macedonia is responsible for issuing periodical newsletter of the project in English in accordance with the milestones achieved.

 

Subsequently, the five partner countries will translate it in the local language and send it through their partner networks to the relevant stakeholders.

 

The text of the first bulletin in English can be found here.

 

The text of the second bulletin in English can be found here.

 

 

ПЕРИОДИЧЕН БЮЛЕТИН ПО ПРОЕКТ СМАРТРУРАЛ 

 

 

Центърът за развитие на регион Пелагония (Партньор по проекта 8) от Северна Македония отговаря за издаването на периодичен бюлетин за проекта на английски език в съответствие с осъществяването на неговите основните етапи.

 

Впоследствие петте партньорски държави трябва да го преведат на своя език и да го разпратят чрез партньорските си мрежи до съответните заинтересовани страни.

 

Текстът на първия бюлетин на български език можете да намерите тук.

 

Текстът на втория бюлетин на български език можете да намерите тук.