Ready for business start :: Публична покана 3

ПУБЛИЧНА ПОКАНА No0029 - 03/25.04.2019 г.

 

Предмет: „Логистика на консултации в 5 града“ по проект № BG05M9OP001-1.023-0029

 

Проект: „Готови за бизнес старт“, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България

 

Срок за подаване на оферти: 03.05.2019 г, 24:00 ч. Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документация – в прикачен файл