Ready for business start :: Публична покана 2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: „Логистика и експертиза на пет петдневни обучения в пет града в България

Обособена позиция 1: Подготовка и осъществяване на обученията

  • Осигуряване на лектори за петдневни обучения по 11 модула, разпределени в 45 лекторски часа, съгласно представената обучителна програма;
  • Подготовка на обучителни материали: инструкции, сценарии, тематични лекции и предвидените към тях интерактивни задачи. Всички обучителни материали трябва да бъдат съгласувани с екипа на проекта.

 Прогнозна стойност за обособена позиция 1 в лева, без ДДС: 40 000 лв. (четиридесет хиляди лева).

 

Обособена позиция 2: Логистика на пет петдневни обучения в София, Перник, Благоевград, Кюстендил и Правец

  • Осигуряване на наем на зали и техническо оборудване по време на 5-те петдневни обучения;
  • Осигуряване на техническа помощ при провеждане на събитията.

Общият брой участници е мин. 40 (8-10 участници х 5 града)

Прогнозна стойност за обособена позиция 2 в лева, без ДДС: 27 000 лв. (двадесет и седем хиляди лева.)

 

Проект: № BG05M9OP001-1.023-0029 „Готови за бизнес старт“

ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014-2017

Срок за подаване на оферти: 28.12.2018 г, 23:59 ч.

 

Документация - прикачен файл