Ready for business start :: Дейности

Дейности по проекта:

1. Информиране и мотивиране за развитието на самостоятелна стопанска дейност и предприемачество чрез провеждане на събитие на тема "Развитие на собствен бизнес - мисия възможна

Основната цел на дейността е да мотивираме лица от целевата група за стартиране на бизнес в България и да привлечем потенциални участници в последващите дейности по проекта чрез представянето на стартирането на бизнес в България като възможно успешно начинание. За тази цел ще проведем 5 събития - по 1 във всяка област от Югозападен район, на които фокус ще бъде поставен върху добрите практики в създаването на бизнес у нас. В програмата ще участват успешни предприемачи, които ще представят историите си, като основно място ще отделим на успешни начинаещи предприемачи. За да постигнем силен мотивиращ ефект, в събитията ще включим две интерактивни работилници с участието на бизнес коуч. Всяко събитие ще бъде с продължителност един ден. Събитията ще се проведат в градовете София, Перник, Благоевград, Кюстендил и Правец/Боровец.

Предвиждаме събитието в София да бъде за най-малко 30 представители на целевата група, а събитията в останалите градове ще целят включване на най-малко 20 участници

  

2. Предоставяне на обучения, свързани с развитието на предприемачески, управленски и бизнес знания и умения и разработване на бизнес идеи и бизнес планове за управление на самостоятелна стопанска дейност

 Целта на настоящата дейност е да се извърши обучение на 40 потенциални предприемача, които имат идеи за развиване на бизнес, но не притежават необходимите знания и умения, за да стартират дейността си. Обучението ще премине през 11 модула, които са определени на база на идентифицираните потребности на целевата група и предходния опит на БИФ.

 Основни модули, които ще бъдат включени в обучението:

 • Вие като предприемач
 • Бизнес план, бизнес идея, маркетингов план
 • Проучване на пазара и анализ на конкуренцията
 • Форми на търговска дейност
 • Персонал, правни отговорности и застраховка
 • Финансово планиране
 • Капитал и видове източници
 • Стартиране на бизнеса
 • Умения за промотиране на малък бизнес;
 • Патенти и търговски марки
 • Изграждане на ресурсно ефективен бизнес

 3. Предоставяне на консултантски услуги за подготовка за самостоятелна стопанска дейност

 Целта на настоящата дейност е да се предоставят консултации за реалното стартиране на самостоятелна стопанска дейност на 30 представители на целевата група. Консултациите ще обхванат всичките области от ЮЗР, като предвиждаме в тях да бъдат включени 10 лица от София-град и по 5 лица от останалите области. Направленията ще бъдат следните:

 • Създаване на бизнес контакти, подпомагане достъпа до мрежи, бизнес инкубатори и улесняване достъпа до менторство
 • Насочване към кандидатстване за финансиране на дейността от налични финансови източници и методическа помощ при съставяне на бизнес план;
 • Презентиране на бизнеса;
 • Подпомагане учредяването.