ICT for the benefit of startups :: Публична покана 2

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

Предмет: „Логистиката и експертиза на седем двудневни семинара в 7 града в България, едно заключително събитие в т.ч. пресконференция в София” по проект  № BG05M9OP001- 4.001- 0013 „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

 

Срок за подаване на офертите:  09.05.2018 г.; Час: 23:59 ч..

Ще се приемат оферти до изтичане на посочената крайна дата

Офертите се подават чрез ИСУН 2020 (https://eumis2020.government.bg)

 

Документация