ICT for the benefit of startups :: Публична покана

ПУБЛИЧНА ПОКАНА

 

 

 

Предмет: „Логистиката на обучително посещение в Италия” по проект  № BG05M9OP001- 4.001- 0013 „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“, процедура BG05M9OP001-4.001 „Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж”, в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд и националния бюджет на Република България.

 

 

 

Срок за подаване на оферти: 3.01.2018 г., 23:59 ч. през системата на ИСУН

 

Документи