VETPRO - Leonardo project

Заглавие на проекта: "Италианският обучителен опит при създаване и маркетинг на туристически продукти", финансиран по линия на Програма „Учене през целия живот” на Европейския съюз, Договор № 2103-1-BG1-LEO03-08821.

Стойност: 45 800,00 EUR

Период на изпълнение: 12 месеца (21.10.2013 – 21.10 2014 г.)

Водещ партньор: Български икономически форум

Партньор: Associazione Artistica Culturale "A Rocca" - Италия

Общата цел на проекта е да насърчи продължаващото обучение на професионалисти в областта на професионалното обучение от предприятия в сферите: туризъм, храни и напитки, туристически маркетинг и реклама от България и практическия обмен с организации от Италия чрез осигуряване на възможности за придобиване и трансфериране на знания и умения.

Специфичните цели на проекта са:

  • повишаване на знанията на участниците в мобилността чрез осъществяване на обучение. Изграждане на капацитет за производство на висококачествени туристически продукти и техният успешен маркетинг;
  • подобряване на уменията за професионално обучение на участниците  в мобилността чрез участие в практика за обмен на опит с италиански организации;
  • повишаване на качеството на професионалното обучение в организациите, обхванати от мобилността;
  • насърчаване на взаимния обмен между страните и обхванатите участници относно стойността и ефективността на  професионалното обучение.

 *  *  *

Project title: „The Italian learning experience in the development and marketing of touristic products”, financed through the Lifelong Learning Programme of the European union, Contract № 2103-1-BG1-LEO03-08821.

Budget: 45 800,00 EUR

Duration: 12 months (21.10.2013 – 21.10 2014)

Lead Partner: Bulgaria Economic Forum

Partner: Associazione Artistica Culturale "A Rocca", Italy

The overall objective of the project is to promote the continuing training of professionals in the field of vocational training from companies in the sectors tourism, food and drinks, tourist marketing and advertising from Bulgaria and stimulate practical exchanges with organizations in Italy by providing opportunities for acquisition and transfer of knowledge and skills.

 The specific objectives of the project are:

  • improving participants' knowledge and skills through training.Capacity building for production and effective marketing of high quality touristic products;
  • improving participants' skills for vocational training through practical experience with Italian companies;
  • improving the quality of vocational training in organizations covered by the mobility;
  • promoting mutual exchange between the involved participants and countries on the value and effectiveness of professional training.