AGRO-START

 

AGRO-START – Транс-национална мрежа за подкрепа на малки и средни предприятия в секторите животновъдство и растениевъдство

Финансираща програма:  Програма за транснационално сътрудничество в Югоизточна Европа

Приоритетна ос: Насърчаване на иновациите и предприемачеството

Период: 01 декември 2012 to 30 ноември 2014 (24 месеца)

Общ бюджет: 1,713,000.00 Euro

Партньори: 12 организации от 7 страни

Обща цел

Да се разработи Протокол за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ, съдържащ насоки към организациите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса, как най-правилно да оценяват МСП, за да ги подпомогнат при преодоляването на общите предизвикателства, както и как да ги напътстват така ефективно, че тези МСП да се възползват в максимална степен от възможностите, разкривани пред тях от икономическата зона на ЮИЕ. 

Сцецифични цели

 • Въвеждане и пилотно тестване на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ;
 • Разработване на международна база данни за организациите, предоставящи подкрепа и услуги за МСП;
 • Предоставяне на подкрепа за МСП с цел разширяване на интернационализацията им чрез оказване на съдействие за представянето им в Интернет, разработване на уеб конструктор и организиране на Виртуален панаир за ЮИЕ;
 • Повишаване на информираността на МСП относно нуждата от иновации и предоставяне на усъвършенствани услуги за диагностика и оценка на иновации;
 • Повишаване качеството на помощта за предприемачите и облекчаване условията за иновативно предприемачество чрез разработване на Пакет за предприемачите в ЮИЕ и осъществяване на онлайн обучителен курс;
 • Трансфер на Протокола за услуги в подкрепа на бизнеса в ЮИЕ и поддържащите инструменти; изграждане на умения за работа с него у служители, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса.

Очаквани резултати

 • Основен резултат: Повишено качество и ефективност на бизнес услугите в подкрепа на МСП и по-добра запознатост с най-малко 1000 услуги в подкрепа на бизнеса, обхванати от Протокола.
 • увеличена информираност на МСП за иновациите и възможностите за подобряване на конкурентоспособността им;
 • увеличена интернационализация на МСП в областта на растениевъдството и животновъдството;
 • създаване на международна база данни, която ще способства за оценката на конкурентните предимства на организации, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса;
 • разширяване на знанията и уменията на служителите, предоставящи услуги в подкрепа на бизнеса;

Целеви групи:

 • Oрганизациите, които предлагат услуги в подкрепа на бизнеса за МСП в секторите растениевъдство и животновъдство от икономическата зона на ЮИЕ, включително:
 • Крайни бенефициенти – МСП и предприемачи от ЮИЕ, осъществяващи дейност в секторите растениевъдство и животновъдство

Страница на проекта: http://www.agro-start-see.eu

Брошура 

 

AGRO-START - Transnational network for SME support in the animal breeding and horticulture sector

Name of the financing programme: South East Europe Transnational Cooperation Programme

Priority Axis: Facilitation of innovation and entrepreneurship

Period: 01 December 2012 to 30 November 2014 (24 moths)

Total budget: 1,713,000.00 Euro

Partners: 12 organizations from 7 countries

The main objective of the project is to increase the SMEs competitiveness and promote and facilitate and innovative entrepreneurship by giving answer to the need of a specific support Service for SMEs in the horticulture and animal breeding sector that adapts an integrated transnational approach.

 Specific objectives:

 • Implement and pilot the SEE Support Service Protocol;
 • Development of a transnational database for SMEs support and service providers;
 • Providing better assistance to SMEs in order for them to increase their internationalisation by assisting them in being represented on the internet, web constructor and organisation of a SEE Virtual Fair;
 • Raise awareness on the need for innovation and provide better innovation diagnostic and assessment services;
 • Developing the SEE Kit for entrepreneurs and implementing an e-learning course for entrepreneurs;
 • Transfer the SEE Support Service Protocol and the support tools and capacitate employees of business support service to implement it;

Main expected results:

 • The core result of the project will be an increased quality and effectiveness of business support services to SMEs;
 • Increased knowledge of at least 1000 business support services;
 • Increased internationalisation of SMEs in the targeted sectors;
 • Increased know-how of at least 60 employees of business support services through the assistance in the transnational conference;
 • Increased SME’s awareness of innovation and opportunity for the improvement of their competitiveness.

Target Group:

 • Business support organizations and services that provide assistance to SMEs of the SEE economic area, active in the horticulture and animal breeding sector, including: business associations, Chambers of Commerce, Trade Promotion Organisations and other public and private agencies, consultancies, trade unions, NGOs, workers’ and employers’ federations and all other relevant stakeholders;
 • is it also directed at regional public authorities of the SEE area competent in the field;
 • final beneficiaries and stakeholders, such as SMEs and entrepreneurs of the SEE area that are active in the animal breeding and horticulture sectors. 

Project website: http://www.agro-start-see.eu

Brochure