ICT for the benefit of startups

 

Проект BG05M9OP001- 4.001- 0013 – „ИКТ в полза на стартиращи предприемачи“

Проектът се реализира по  ОП „Развитие на човешките ресурси”, процедура BG05M9OP001-4.001 "Транснационални и дунавски партньорства за заетост и растеж" с финансовата подкрепа на Европейския Социален Фонд на Европейския съюз

Период на изпълнение: 15 месеца (3.10.2017 г. – 31.12.2018 г.) 

Бюджет на проекта: 168 251,20 лв. (159 838,64 лв. финансиране от ЕС и 8 412,56 лв.  национално финансиране)

Водещ партньор: Български икономически форум 

Партньор: АРокка, Италия

Общата цел на настоящия проект е трансфер на социални иновации за насърчаване на самостоятелната заетост и предприемачеството в България чрез транснационално сътрудничество.

Специфичните цели на проекта са:

1. Да се опознае и трансферира опита на италианския партньор A Rocca в обучения по предприемачество с фокус върху използването на Интернет и социални мрежи при създаване и развитие на бизнес;

2. Да се въведе нов подход при представяне на обучителен материал за предприемачи чрез заснемане и разпространение на видео курс за стартиране на бизнес;

3. Да се актуализира и доразвие информационната уеб платформа за предприемачи, създадена по проект "Знания за предприемачество";

4. Да се подобрят уменията на българския партньор за работа със социалните мрежи в полза на предприемачеството;

5. Да се създаде нагласа у широк кръг представители на целевата група за повишено използване на ИКТ при стартиране и развитие на бизнес, включително използване на платформата за предприемачи.

Целевата група по проекта се състои от лица, желаещи да започнат самостоятелна стопанска дейност и самостоятелно заети лица. В нея се включват общо 160 лица, както следва:

 • 10 предприемачи, включени в обучение за стартиране на бизнес в Италия;

• 110 предприемачи, включени в обучителни семинари в България;

• 40 предприемачи, включени в събитие за популяризиране на резултатите по проекта.