Bulgaria Economic Forum 2016

8 - 8 December 2016

Sofia Hotel Balkan

Програма / Program

8-ми декември

8:30 – 9:30 Регистрация на участниците

Предизвикателствата пред присъе-диняването на България към Еврозоната

09:30 – 11:00   Част 1

Част 1 - опитът на Латвия, Литва и Словакия в процеса на присъединяване.

Какви изводи могат да се направят за България от това? 

8-th December

8:30 – 9:30 Registration of participants

Round table discussion: Challenges for Bulgaria in joining the Eurozone

09:30 – 11.00     Part 1

Part 1 - The experience of Latvia, Lithuania and Slovakia in the accession process.

What are the conclusions for Bulgaria?

Официални гости:

 

• Андрис Вилкс, финансов министър на Латвия в периода ноември 2010 – ноември 2014; по настоящем Директор oт страна на ЕИБ, в борда на Директорите на Европейската банка за възстановяване и развитие (EBRD)

Кeynote speakers:

 

• Andris Vilks, former Minister of Finance of Latvia in the period November 2010 - November 2014, currently Director in the BoD of European Bank for Reconstruction and Development     

 

• Гедиминас Шимкус, Изпълнителен директор на Служба по икономика и финансова стабилност, Централна банка на Литва                                                 

 

 

• Gediminas Šimkus, Executive Director of the Economic and Financial Stability Service, Central Bank of the Republic of Lithuania

   

 

• Игор Барат, бивш пълномощен представител на правителството за приемане на Еврото в Словакия; по настоящем Ръководител на Европейския регионален офис на Международна инвестиционна банка

• Igor Barát, former Government's Plenipotentiary for Euro Adoption in the Slovak Republic, currently Head of the European Regional Office, International Investment Bank  

 Регистрация / Registration

11:15 – 13:00   Част 2

Част 2 на дискусията ще обхване следните теми:

До къде е България? Какво следва да се случи съгласно договора за присъединяване на България към ЕС? Влияние на присъединяването към Еврозоната върху различните сектори -публични финанси, финансов сектор, ценообразуване и бюджет на домакинствата, пазар на труда, преки инвестиции, туризъм, внос и износ.

Модератори:

Георги Табаков, Председател на Български икономически форум

Георги Ганев, Център за либерални стратегии

Потвърдили участници: 

  • Българска стопанска камара
  • Българска търговско-промишлена палата
  • Асоциация на индустриалния капитал в България
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
  • Представителство на EK в България
  • Американска търговска камара в България
  • Българо-Скандинавска търговска камара
  • Българо-германска индустриално-търговска камара
  • Гръцки бизнес съвет в България
  • Италианска търговска камара в България
  • Българска агенция за кредитен рейтинг
  • Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване
  • Институт по икономически изследвания БАН
  • Емил Хърсев (финансов експерт УНСС)
  • Стопански факултет на Софийски университет
  • Национална финансово-стопанска гимназия
  • Център за либерални стратегии
  • Industry Watch
  • Отворено общество
  • в-к Капитал
  • в-к Банкер

11:15 – 13:00     Part 2

Part 2 of the discussion will cover the following topics:

Where does Bulgaria stand? What are the next steps according to the Accession Agreement between Bulgaria and EU? The impact of joining the Euro on the different sectors – public finances, financial sector, labour market, pricing and households, direct investments, tourism, exports and imports.                                                                           

Moderators:

George Tabakov, Chairman of Bulgaria Economic Forum

George Ganev, Centre for Liberal Strategies 

Confirmed participants:

  • Bulgarian Industrial Assosiation
  • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
  • Association of industrial capital in Bulgaria
  • Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria
  • Representation of the European Commission in Bulgaria
  • American Chamber of Commerce in Bulgaria
  • Bulgarian- Nordic Chamber of Commerce
  • German-Bulgarian Industrial Chamber of Commerce
  • Hellenic Business Council in Bulgaria
  • Italian Chamber of Commerce
  • Bulgaria Credit Rating Agency
  • Bulgarian Association of Supplementary Pension Security Companies
  • Bulgarian Academy of Sciences, Institute of economic research
  • Emil Harsev, financial expert
  • Centre for Liberal Strategies
  • Industry Watch
  • Open Society Institute
  • Faculty of economics and business administration, Sofia University
  • National High School in Finance and Business
  • Capital Weekly
  • Banker Daily

Кръгла маса:

Бизнес-средата за малките и средни предприятия в България. Как да насърчим развитието им. Кредитиране и финансиране. Насърчаване на износа на малките и средните. 

14:30 – 15:45     Част 1

16:00 – 17:15     Част 2               

Потвърдено участието на големи работодателски, бизнес организации и браншови организации; инвеститори; както и организации на бизнеса от различни региони на страната.   Поканени за участие са Българска банка за развитие, Българска агенция за експортно застраховане, както и други финансови институции, които имат отношение към финансирането и развитието на МСП в България.   

Модератор: Георги Табаков, Председател на Български икономически форум 

Презентации:

  • Стамен Янев, изпълнителен директор, Българска агенция за инвестиции
  • Георги Янакиев, Представителство на Европейската Комисия в България
  • Никола Стоянов, зам.-изпълнителен директор, Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия
  • Ивелина Пенева, главен директор, Главна дирекция "Европейски фондове за конкурентоспособност", Министерство на икономиката
  • Франк Янсен, CFO, СИБАНК
  • Представител на iCard
  • Представител на FIS

Потвърдили участници в дискусията:

  • Тони Томпсън, Постоянен представител на Световната банка за България, Чешката република и Словакия, Европа и Централна Азия
  • Българска стопанска камара
  • Българска търговско-промишлена палата
  • Асоциация на индустриалния капитал
  • Конфедерация на работодателите и индустриалците в България
  • Център за либерални стратегии
  • Industry Watch
  • Отворено общество
  • Българска Асоциация на Бизнес Ангелите
  • Фермерски пазари „Здравец“
  • Браншови организации
  • Малки и средни предприятия

Round table:

The business environment for SMEs in Bulgaria? How to promote their development? Funding. Export promotion for SMEs in Bulgaria.                                                                                                                                                                        

Part 1                  14.30 -15:45

Part 2                  16.00 -17:15 

Large employers’ and business organisations, organisations of SMEs from different regions of Bulgaria have already confirmed their participation.The organisers have invited representatives of all Bulgarian parliamentary parties, the Bulgarian Development Bank, the Bulgarian Export Insurance Agency and other financial institutions related to SMEs development.                                                                                                                                      

Moderator:  George TabakovChairman of Bulgaria Economic Forum

Presentations:

  • Stamen Yanev, Executive Director of InvestBulgaria Agency
  • Gueorgui IanakievRepresentation of the European commission in Bulgaria
  • Nikola Stoyanov, Deputy Executive Director, Bulgarian Small and Medium Enterprises Promotion Agency               
  • Ivelina Peneva, General Director, General Directorate European Funds for Competitiveness, Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria
  • Frank Jansen, Chief Financial Officer, CIBANK
  • Representative of iCard
  • Representative of FIS                                                                                                            

Confirmed participants in the discussion:

  • Tony Thompson, Country Manager for Bulgaria, the Czech Republic, and Slovakia, Europe and Central Asia, The World Bank
  • Bulgarian Industrial Assosiation
  • Bulgarian Chamber of Commerce and Industry
  • Association of industrial capital in Bulgaria
  • Confederation of Employers and Industrialists in Bulgaria
  • Centre for Liberal Strategies
  • Industry Watch
  • Open Society Institute
  • Bulgarian Association of Business Angels
  • Farmers market Zdravetz
  • Branch Chambers
  • Small and Medium Enterprises

Регистрация / Registration

 

Similar events