Bulgaria Economic Forum 2016

8 - 8 December 2016

Sofia Hotel Balkan

Регистрация / Registration

Моля следвайте следните стъпки:

Please follow the steps:

1. Свалете Регистрационната форма 

2. Попълнете Вашите данни

3. Изпратете на посочения е-mail адрес или на посочения факс

1. Download the Registration Form

2. Fill in the Registration Form

3. Send the Registration Form by e-mail or fax

    tel: ++359 (0)2 951 5759, ++359 (0)2 951 6810

e-mail: info@biforum.org

Similar events